‘Ieder mens heeft recht om zo optimaal mogelijk te kunnen deelnemen aan het dagelijks leven met al haar uitdagingen’

De ergotherapeut helpt mensen bij het behouden én vergroten van hun zelfstandigheid en draagkracht.

Deze zelfstandigheid kan (tijdelijk) verminderd zijn. Door de mogelijkheden van de cliënt optimaal te benutten stelt de ergotherapeut de cliënt in staat om betekenisvolle, dagelijkse activiteiten zelf weer uit te voeren.

Dagelijks betekenisvolle activiteiten

Dagelijkse activiteiten zijn handelingen zoals zelf wassen en aankleden, ontbijt klaar maken, boodschappen doen, koken, puzzelen of een boek lezen. Maar ook het goed functioneren op school of werk of deelnemen aan sociale contacten. Het omvat alle handelingen en taken die voor u het leven zin en betekenis geven.

Voorlichting, training, coaching en advies

In alle situaties die betrekking hebben op betekenisvolle dagelijkse activiteiten zal de ergotherapeut samen met de cliënt een oplossing proberen te vinden. De ergotherapeut doet dit door het geven van voorlichting, training, coaching en advies.

Een ergotherapiebehandeling kan bestaan uit:

  • Het adviseren en het geven van voorlichting aan cliënt en/of mantelzorger bij barrières in dagelijkse activiteiten
  • Het oefenen van de dagelijkse activiteiten zoals u het gewend bent. Of door het aanleren van alternatieve manieren en/of het inzetten van een hulpmiddel bij het uitvoeren van uw activiteiten.
  • Het geven van inzicht in uw belasting/belastbaarheid d.m.v. voorlichting en praktische opdrachten. Dit heeft als doel het vinden van een balans. Om van daaruit te werken aan het opbouwen van het uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Uiteindelijk is het de cliënt die de regie over zijn of haar leven (waar mogelijk) weer in handen neemt, met ondersteuning en begeleiding van de ergotherapeut.

Werkwijze

Ergotherapie is zorg op maat; zorg die afgestemd wordt op de wensen van de cliënt. De behandeling vinden meestal plaats in uw eigen woon omgeving. Uit onderzoek is gebleken dat behandelen daar het meest effect heeft.

Start
De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met u over wat voor u  belangrijke dagelijkse activiteiten zijn.  Afhankelijk van de vraagstelling kan de ergotherapeut aanvullende testen en vragenlijsten afnemen.  Ook kan de ergotherapeut een observatie doen van de dagelijkse activiteiten.

Doelen en behandeling
De ergotherapeut kan met de verkregen informatie een inschatting maken wat haalbare doelen zijn en u het juiste advies geven. De ergotherapeut maakt met u een plan van aanpak en gaat met u aan de slag om uw doelen te bereiken.
Tijdens de behandeling zal de ergotherapeut de voortgang met u blijven evalueren. Zo nodig worden de doelen of werkwijze aangepast.

Evaluatie en afronding
De ergotherapeut evalueert met u hoe de behandeling verlopen is en of u tevreden bent met de behaalde doelen.
Zo nodig geeft de ergotherapeut u advies over mogelijke vervolgtrajecten.